Home ขอบเขต ขั้นตอนการแจ้งเรื่อง ประเภทความผิด รายละเอียดเรื่องร้องเรียน ข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน คำแนะนำการติดตามผล
 
 
     ขอบเขตเรื่องร้องเรียน
 
กรณีที่ท่านพบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการแทนกลุ่ม ปตท.สผ. ในเรื่องการกระทำที่สงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลที่ระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ ปตท.สผ. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ เรื่องที่ไม่อยู่ในขอบเขตเรื่องร้องเรียน ได้แก่

เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์การกระทำการทุจริตหรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้
เรื่องที่วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
นโยบายของบริษัท หรือเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ได้พิจารณาเห็นชอบและมีมติเด็ดขาดแล้ว

   


 
 
   ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยปฏิบัติตาม 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
1.  แจ้งให้เราทราบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์และการกระทำที่เกิดขึ้น โดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม ปตท.สผ.

2. ระบุช่องทางในการติดต่อท่าน เพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านได้ในกรณีที่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวตน เราจะติดต่อท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้

3. หลังการส่งรายงานเรื่องร้องเรียน ท่านจะได้รับหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) เพื่อใช้สำหรับการติดตามผลความคืบหน้า และ/หรือ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
     *ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก  

      ประเภทของการประพฤติผิดที่ท่านต้องการรายงาน*
 
การทุจริต
การยักยอกทรัพย์ 
การคอร์รัปชั่น 
การรับของขวัญ หรือของกำนัล การรับเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นอย่างไม่เหมาะสม 
การฉ้อโกงหรือการตกแต่งงบการเงิน 
การประพฤติผิดอื่น ๆ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการไม่เคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง 
ความไม่เป็นกลางทางการเมือง 
การทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
การข่มขู่คุกคาม 
ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์ 
การทำงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหาร และพนักงาน 
การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
การเปิดข้อมูลสู่สาธารณชนอย่างไม่เหมาะสม 
การใช้มูลภายในอย่างไม่เหมาะสม 
การไม่ป้องกันและรักษาทรัพย์สิน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การจัดหาและสัญญาอย่างไม่เหมาะสม 
การแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เหมาะสม 
การฟอกเงิน 
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
เรื่องอื่นๆ        

     
  *ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก
  
ประเภทของการประพฤติผิด: 
 
 
รายละเอียดเรื่องร้องเรียน:
กรุณาให้คำอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น [แนวทางการใส่ข้อมูล]*
 

สถานที่เกิดเหตุการณ์:
กรุณาระบุประเทศที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น*  

รายละเอียดของบุคคลที่ท่านต้องการร้องเรียน:


 เพิ่มรายชื่อผู้กระทำความผิด 
ชื่อ: 
นามสกุล: 
ความสัมพันธ์กับ ปตท.สผ.: 
      
      
      
      
      
      
หมายเหตุ: 
 


เอกสารแนบประกอบการแจ้งเรื่องร้องเรียน  * รองรับไฟล์ละขนาดไม่เกิน 100 MB
รองรับไฟล์ .png .jpeg .jpg .bmp .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx .txt .mp3 .avi .mkv .mp4 .flv .pdf

หากท่านต้องการส่งเอกสารแนบประเภทอื่น ท่านสามารถส่งมาได้ที่ cghotline@pttep.com หรือที่สายงานเลขานุการบริษัท

ข้อมูลอื่นๆ
คุณทราบการรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้อย่างไร?


 

 
      *ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก  
 กรุณาแจ้งวิธีที่สามารถติดต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

เราส่งเสริมให้ท่านเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้ เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของท่านมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นสอบถามข้อมูลจากท่านเพิ่มเติมเป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อและข้อมูลการติดต่อ บริษัทยังคงสามารถติดต่อท่านผ่านเว็บไซต์นี้ได้

          
ชื่อ*
นามสกุล*
ตำแหน่งงาน: 
บริษัท: 
ที่อยู่: 
เขต/อำเภอ: 
จังหวัด: 
รหัสไปรษณีย์: 
ประเทศ: 
หมายเลขโทรศัพท์: 
อีเมล์: 
 
          

ความสัมพันธ์ของท่านกับกลุ่ม ปตท.สผ.  
  

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม “ส่งเรื่องร้องเรียน” กรุณารอรับผลการยืนยัน หมายเลขรายงาน รหัสส่วนตัว (PIN) และคำแนะนำในการติดตามผลและการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

     
           รายงานการแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่านได้ถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายของกลุ่ม ปตท.สผ. แล้ว รายงานของท่านจะได้รับการดำเนินการและจะถูกเก็บเป็นความลับ

           กรุณาเก็บรักษาหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (Personal Identification Number (PIN)) ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้ท่านนำไปใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ได้ทุกเวลาเพื่อติดตามผลความคืบหน้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนของท่าน

หมายเลขรายงาน: 
รหัสส่วนตัว: 
วันที่สามารถเริ่มติดตามผล: 
เว็บไซต์สำหรับติดตามผล:  https://whistleblower.pttep.com/TH/InternetFollow.aspx


           หากท่านระบุอีเมล์ ท่านจะได้รับอีเมล์จากเราซึ่งจะขอให้ท่านกลับเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อติดตามการตอบรับจากเรา หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของท่าน โดยท่านจะต้องระบุหมายเลขรายงานและรหัสส่วนตัว (PIN) ข้างต้น เพื่อเข้าระบบ

           สำหรับท่านที่ไม่ได้ระบุอีเมล์ กรุณากลับเข้าไปติดตามเรื่องร้องเรียนที่เว็บไซต์ที่ระบุไว้ เนื่องจากอาจมีความจำเป็นที่เราต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากท่าน


เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการคุกกี้   |