TH EN
เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของ กลุ่ม ปตท.สผ.

________บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า "บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของ กลุ่ม ปตท.สผ. ขึ้น โดยเอกสารแจ้งนี้ฯ ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศเอกสารแจ้งฯ ดังต่อไปนี้

ขอบเขตคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

________“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

________ในกรณีที่ท่านต้องการเปิดเผยตัวตนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับจากท่านโดยตรงเมื่อท่านแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ

________เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกเข้ามา ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งถูกจัดเก็บบนพื้นที่ Cloud ที่ดูแลโดยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท โดยแผนก บรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์เท่านั้นเป็นหน่วยงานที่ดูแลและเข้าถึงข้อมูลนี้

________การให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

________บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัทเท่านั้น

ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลล

________บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของบริษัท โดยอาศัยหลักการความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

________บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศดังต่อไปนี้

  • บริษัทในเครือของ ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อการตรวจสอบภายใน การดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย
  • ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ (Service Provider) ที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เช่น บริษัทรับจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะมีการกำหนดให้ผู้ให้บริการภายนอกรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท เว้นแต่สามารถอ้างอิงฐานทางกฎหมายหรือข้อยกเว้นอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
  • หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งตามกฎหมายเท่าที่จำเป็นและร้องขอเท่านั้น

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

________บริษัทอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือเป็นการส่งข้อมูลไปยังบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ

________ในบางกรณี ประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงการใช้นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

________บริษัททำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งถูกจัดเก็บบนพื้นที่จัดเก็บ (Shared drive/Cloud) ซึ่งดูแลโดยผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่บริษัทยังคงมีสิทธิหรือสามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และบริษัทจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนามภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

มาตรการรักษาความปลอดภัย

________บริษัทได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งยังมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

________เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องเรียนการกระทำของบริษัทต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถศึกษาได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกาศอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.pttep.com)

ช่องทางการติดต่อบริษัท
  • แผนกบรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์
  • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ : 66 (0) 2537-4000
  • อีเมล cghotline@pttep.com

  • หน้าแรก  |   นโยบายการคุกกี้   |